Please add [email protected] to your safe senders list to make sure that event joining details do not end up in your junk folder. Instructions on how to do this can be found on the following links:

Outlook (Application) / Outlook (Web)
Google Workspace/Gmail

Loading Events

« All Events

Virtual Event Virtual Event
 • This event has passed.

TeenTech Innovation Live: Health Technology / Arloesedd Byw TeenTech: Technoleg Iechyd

23rd March 2022 @ 10:00 am - 11:00 am GMT

Virtual Event Virtual Event
Free

During this session, we will be talking to leading voices in the healthcare sector looking at how technology is being used to improve, digitise and deliver healthcare practices.

How is technology helping rehabilitate astronauts returning from space?
How is 3D imaging used in the dental industry?
What technology allows optometrists to detect dangerous diseases?

We will look at future-leading technologies such as Augmented Reality and Robotics and how they’re being used to improve safety and connect medical professionals to patients.

We will also learn more about the vast range of career opportunities within the healthcare industry.

Students will be set an optional health-themed challenge.

If the timings don’t work for your school, or if you can’t join the sessions live, don’t worry! All sessions will be available for playback during the programme and you can even send us questions beforehand for our experts to answer.

What is TeenTech Innovation Live?

TeenTech Innovation Live sessions bring the digital, scientific and engineering world to life for students aged 11-19. They focus on opportunities within a specific sector with input from local and national employers, with opportunities for students to work on real-world projects. We deliver these with volunteers from apprentice to CTO to answer questions from students. Led by our experienced tech reporters, students understand more about the emerging opportunities, different entry points, the technical and personal skills needed. Students are then stepped through an innovation challenge, where they build their own solutions to address real-world problems connected to the topic and value their own personal qualities. They will be given time to complete their projects and share them with us and then re-join our presenter and mentors to receive live feedback on their work.

How do TeenTech Innovation Live sessions work and how do we take part?

The sessions focus on opportunities within a specific sector with input from local and national employers and universities. All our sessions are led by science and technology broadcasters who will introduce your students to some of the most exciting people working in the industry – both locally, nationally and internationally The initial “kick-off” Innovation sessions will be broadcast live, usually on Wednesday mornings at 10:00am each week (lasting one hour). If you can't join us live, that's okay! You can still register and submit questions for our experts ahead of time. During the kick-off, students are set an optional topic-related challenge and the opportunity to submit further questions. The sessions will be available online for 7 days following their broadcast. Feedback sessions will be held each term where students will receive project feedback and have the opportunity to ask industry experts further questions.

What are the benefits of taking part?

 • The sessions are structured to offer the following opportunities for students and their teachers:
 • Connect with people working at all levels of engineering and technology
 • Find out more about the sector
 • Develop the skills which students, as well as industry, recognise as key to their future
 • Ways to enrich lessons in science, computing, maths, animation, web design, design and technology
 • A safe, interactive platform
 • Cross-curricular learning
 • Receive meaningful feedback on challenges undertaken

Watch our TeenTech Innovation Live Trailer

Yn ystod y sesiwn hon, byddwn yn siarad â lleisiau arweiniol y sector gofal iechyd, gan ystyried sut mae technoleg yn cael ei defnyddio i wella, digideiddio a chyflwyno arferion gofal iechyd.

Byddwn yn ystyried technolegau sy’n arwain y dyfodol, fel Realiti Estynedig, a sut y’u defnyddir i wella diogelwch a chysylltu gweithwyr meddygol â chleifion.

Byddwn hefyd yn dysgu mwy am yr ystod eang o gyfleoedd gyrfa yn y diwydiant gofal iechyd.

Bydd myfyrwyr yn cael her ddewisol ar thema iechyd.

Beth yw TeenTech Innovation Live?

Mae sesiynau Arloesedd Byw TeenTech yn cyflwyno’r byd gwyddonol a pheirianneg i ddisgyblion rhwng 11-19 oed. Maent yn canolbwyntio ar gyfleoedd o fewn sector penodol gyda mewnbwn gan gyflogwyr lleol a chenedlaethol, gyda chyfleoedd i fyfyrwyr weithio ar brosiectau go iawn. Rydym yn cyflwyno'r rhain gyda gwirfoddolwyr o brentis i CTO er mwyn ateb cwestiynau gan fyfyrwyr. Dan arweiniad gohebwyr technoleg profiadol, mae disgyblion yn deall mwy am gyfleoedd sy’n codi, gwahanol bwyntiau mynediad, y sgiliau technegol a phersonol angenrheidiol. Yna caiff myfyrwyr eu camu drwy her arloesi, lle maent yn adeiladu eu hatebion eu hunain i fynd i'r afael â phroblemau byd go iawn sy'n gysylltiedig â'r pwnc ac yn gwerthfawrogi eu rhinweddau personol eu hunain. Byddant yn cael amser i gwblhau eu prosiectau a'u rhannu gyda ni ac yna ail-ymuno â'n cyflwynydd a'n mentoriaid i gael adborth byw ar eu gwaith.

Sut mae sesiynau Arloesedd Byw TeenTech yn gweithio a sut mae cymryd rhan?

Maent yn canolbwyntio ar gyfleoedd o fewn sector penodol gyda mewnbwn gan gyflogwyr lleol a chenedlaethol a phrifysgolion. Caiff ein holl sesiynau eu harwain gan ddarlledwyr gwyddoniaeth a thechnoleg a fydd yn cyflwyno eich myfyrwyr i rai o'r bobl fwyaf cyffrous sy'n gweithio yn y diwydiant – yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol Bydd y sesiynau Arloesi "cychwyn" cychwynnol yn cael eu darlledu'n fyw, fel arfer ar foreau Mercher am 10:00am bob wythnos (sy'n para awr). Os na allwch ymuno â ni yn fyw, mae hynny'n iawn! Gallwch barhau i gofrestru a chyflwyno cwestiynau i'n harbenigwyr ymlaen llaw. Yn ystod y gic gyntaf, gosodir her ddewisol sy'n gysylltiedig â phwnc a'r cyfle i gyflwyno cwestiynau pellach. Bydd y sesiynau ar gael ar-lein am 7 diwrnod ar ôl eu darlledu. Cynhelir sesiynau adborth bob tymor lle bydd myfyrwyr yn derbyn adborth prosiect ac yn cael cyfle i ofyn cwestiynau pellach i arbenigwyr y diwydiant.

Beth yw manteision cymryd rhan?

• Mae'r sesiynau wedi'u strwythuro i gynnig y cyfleoedd canlynol i ddisgyblion a'u hathrawon:

 • Cysylltu â phobl sy'n gweithio ar bob lefel o beirianneg a thechnoleg
 • Rhagor o wybodaeth am y sector
 • Datblygu'r sgiliau y mae myfyrwyr, yn ogystal â diwydiant, yn eu cydnabod fel rhai allweddol i'w dyfodol
 • Ffyrdd o gyfoethogi gwersi mewn gwyddoniaeth, cyfrifiadura, mathemateg, animeiddio, dylunio gwe, dylunio a thechnoleg
 • Llwyfan diogel, rhyngweithiol
 • Dysgu trawsgwricwlaidd
 • Derbyn adborth ystyrlon ar yr heriau a gyflawnir

Details

Date:
23rd March 2022
Time:
10:00 am - 11:00 am GMT
Cost:
Free
Event Categories:
, , , ,

Organiser

TeenTech
Email:
events@teentech.com
Once you have registered for an event, you'll receive a confirmation email. Please add [email protected] to your safe senders list to make sure that event joining details do not end up in your junk folder.

You will be sent joining details closer to the date of the event. If you need to cancel your place, please revisit this page, or you can manage all of your bookings from the My Events page.